ြမန်မာစာ ြမန်မာစကား | Myanmar Languages Online | Burmese Languages Online

ြမန်မာစာ ြမန်မာစကား | Myanmar Languages Online | Burmese Languages Online

အ​များ​ြပည်​သူ​လူ​ထု​များ​ ​ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ် ဖွဲ့စည်းပုံအေြခခံဥပေဒ​ကို​ ​ေကာင်း​စွာ​ ​သိ​ရှိ​နား​လည်​ေစရန်​ အွန်​လိုင်း​တွင်​ ​ဖတ်​ရ​​ူ​နိုင်ရန်​အ​တွက်​ ​ြပန်​လည်​၍​ တင်​ြပ​ထား​ြခင်း​ြဖစ်​ပါ​သည်​။
ြမန်မာအက္ခရာ နှင့် ဂဏန်းသချာင်္ထုပ္ပတ်ကို ဆရာြကီး ဦးသာြမတ်က ၁၉၇၂ခုနှစ်တွင် ေရးသားြပုစုထုတ်ေဝထားြပီး။ ယခုမူ ြမန်မာစာ ြမန်မာစကား ြမန်မာ့ဓေလ့မှ (www.myanmarsar.org) ြပန်လည်၍ ေဖာ်ြပလိုက်ပါသည်။
စကားေြပာရာ၌ မသံုးမြဖစ် သံုးေလ့ရှိေသာ ဥပမာ ဥပစာ တို့သည်။ နားလည်လွယ်ကူေစေသာ စကားြဖစ်သကဲ့သို့။ ညွန်းလိုေသာ အဓိပ္ပါယ်ကိုလည်း တိုက်ရိုက်ြဖစ်ေစ တစ်နည်းအားြဖစ်ြဖစ်ေစ ေဖာ်ေဆာင်ေသာ စကားြဖစ်သည်။ ထိုသို့ ဥပမာ ဥပစာ အေြကာင်းအရာများကို ဆရာြကီး ေမာင်ခင်မင် က ေရးသားြပုစုလျက်ရှိရာ ြမန်မာစာ ြမန်မာစကား ေလ့လာလိုသူများအတွက် အထူးရည်ရွယ်၍ ြပန်လည် ေဖာ်ြပလိုက်ပါသည်။
စကား ​ေြပာဆိုရာ၌ ကျွမ်း​ကျင်လိမ္မာ​ေစရန် စကား​ေြပာနည်း​ ၁၀-မျိုး​ကို ခွဲြခား​သတ်မှတ်ထား​သည်။ ြမန်မာလူမျိုး​ တို့​က စကား​ြကီး​ ၁၀-မျိုး​ဟု​ေခါ်ဆိုြကသည်။ ထို့ေြကာင့် ေလ့လာမှတ်သားသူများသိချင်နားလည်ေစရန် ြပန်လည်၍ ေဖာ်ြပထားပါသည်။
* ြမန်မာ​စာလံုး​ေပါင်း​ သတ်ပံုကျမ်း​​နဲ့​ မတူတဲ့​​စကား​လံုး​​ေတွ​ကို ကွင်း​​စ ကွင်း​ပိတ်​နဲ့​ ​ေဖာ်ြပ​ထား​ပါတယ်။ *
သာသနာ - ၂၅ ၄၆ ေကာဇာ ၁၃၆၄ - ခရစ် ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ဦးေမာင်ေမာင် (ဟံသာဝတီ) ၏ ဗုဒ္ဓဘာသာ​အေြခခံ​လက်စွဲ၊ ဆယ်​ေစာင်တွဲ စာအုပ်ထဲမှ စကား​ဖို စကား​မအား ြပန်လည်ေဖါ်ြပထားြခင်းြဖစ်ပါသည်။
ေြခေလးေချာင်း သတ္တဝါတို့ရဲ့ ေတာ်လှန်ေရးစာသားကေတာ့
အ​ေြခခံတရား​ြကီး​ ခုနှစ်ပါး​
၁။ ​ေြခနှစ်​ေချာင်း​မှန်လျှင် ရန်သူ
၂။ ​ေြခ​ေလး​ေချာင်း​နှင့်​ အ​ေတာင်ရှိသူ မှန်သမျှ မိတ်​ေဆွ
၃။ တိရစ္ဆာန်များ​ အဝတ်မဝတ်ရ
၄။ တိရစ္ဆာန်များ​ အိပ်ရာနှင့်​မအိပ်ရ
၅။ တိရစ္ဆာန်များ​ အရက်မ​ေသာက်ရ
၆။ တိရစ္ဆာန် အချင်း​ချင်း​ မသတ်ရ
၇။ တိရစ္ဆာန်များ​ အား​လံုး​ တတန်း​တစား​တည်း​ ြဖစ်သည်။
ဆက်၍ဖတ်ရှုလိုပါက အွန်လိုင်စာမျက်နှာတွင် သွားေရာက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
ြမန်မာစကားတို့၌ စကားလံုးတို့သည် အသံထွက် တူညီေသာစကားလံုး အများအြပားရှိြကသည်။ ဆရာြကီး ေငွေဒါင်းြဖူ ေရးသားြပုစုထားေသာ ြမန်မာစာ ဆန့်ကျင်ဘက် စကားလံုးများ စာအုပ်ထဲမှ သံတူထပ်ဆင့်စံုတွဲ စကားလံုးများကို သီးသန့်ေဖာ်ြပထားေသာ စာမျက်နှာတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။
ဘာသာစကားတို့၌ ဆန့်ကျင်ဘက်ဟူေသာ စကားတို့သည် ရှိြကသည်ြဖစ်ရာ ဆရာြကီး ေငွေဒါင်းြဖူ ေရးသားြပုစုတင်ြပခဲ့သည် ြမန်မာစာ ဆန့်ကျင်ဘက် ေဝါဟာရများ စာအုပ်မှ ြပန်လည်၍ မူရင်းအတိုင်း ကူးယူေဖာ်ြပ​ထားြခင်းြဖစ်ြပီး ြမန်မာစကား၏ ဆန့်ကျင်ဘက် အသံုးအနှှုန်းတို့ကို သိရှိနိုင်ေစရန် ရည်ရွယ်ကာ အွန်လိုင်စာမျက်နှာ တစ်ခုအြဖစ် အသက်သွင်းထားေသာ ေနရာသို့ သွားေရာက်ဖတ်ရှုရန် ညွန်းလိုက်ပါသည်။
သင်ပုန်းြကီးဖတ်စာ အွန်လိုင်းစာမျက်နှာေလးကေတာ့ ြမန်မာစာ ြမန်မာစကားကို ေလ့လာ​သင်ယူေနြကတဲ့ နိုင်ငံြခားသားများ အေဝးေရာက် ြမန်မာမိသားစုဝင် ကေလးသူငယ်များအတွက် စာေရးနည်းနှင့် အသံ ပါ တွဲြပထားေသာ စာမျက်နှာ တစ်ခုြဖစ်ပါတယ်။ လူအများ အတွက် အသံုးဝင်နိုင်ေစရန် ရည်ရွယ်ြပီး အွန်လိုင်မှ ရှာေဖွတင်ဆက်ေပးထားတဲ့ စာမျက်နှာတစ်ခုြဖစ်ပါတယ်။
ရှားပါးေနြပီြဖစ်သည့် ြမန်မာစာအေရးအသား၊ အသံုးအနှုန်း၊ မသံုးသင့်သည့်စကားလံုးများ၊ သံုးသင့်သည့် စကားလံုးများ နှင့် ြမန်မာစာ အတိမ်အနက် တို့ကို နားလည်သိရှိနိုင်မည်ြဖစ်သည်။

ေရှးအသံုးအနှုန်းများကိုလည်း သိရိှနိုင်ရန်အတွက် မူရင်းကျမ်းများထဲမှာပါရှိသည့်အတိုင်း ြပန်လည်၍ ေဖာ်ြပထားပါသည်။ ြမန်မာစာေလ့လာေနသူများ၊ သိရှိမှတ်သားလိုသူများအေနြဖင့် သွားေရာက်​ဖတ်ရှု သင့်ေသာ ြမန်မာစာ အွန်လိုင်းစာမျက်နှာတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။
နိုင်ငံတကာ ေရှးေဟာင်း သုတ များ၊ ေလာက သဘာဝများ၊ ေတာေတာင်ေရေြမ သုတ များကို အေမးနှင့်အေြဖ အေထွေထွ ေဖာ်ြပထားေသာ စာအုပ်မှ ြပန်လည်၍ ေဖာ်ြပထားြခင်းြဖစ်သည်။
ြမန်မာအက္ခရာတစ်လံုး​ြခင်း​စီ၏ ဝဏ္ဏလံုး​ြခင်း​များ​ကို ​ေရှး​မှုမပျက် ြပည့်​စံုစွာ​ေဖာ်ြပထား​ပါသည်။
လူ့ဘဝခရီးကို ြဖတ်သန်းဖို့အတွက် ဗဟုသုတ စုေဆာင်းရာမှာ စကားပံုေတွ အဆိုအမိန့်ေတွကို ဂရုတစိုက်ကို မှတ်သားရမှာြဖစ်သည်။ ထို့အတွက် ဆရာ သုေတသီ ဘုန်းြမင့်ေသွးနှင့် ဆရာ MTO တို့ ေရးသားြပုစုထားေသာ စာေကာင်းေပမွန် ေရွှစကားပံု ေရွှအဆိုအမိန့်များကို အွန်လိုင်းစာမျက်နှာမှာ ြပန်လှန်၍ ေဖာ်ြပလိုက်ပါ၏။
Charles Akara၏ The Foolish, The Clever, The Wiseကို ဘာသာြပန်ထား​​ြခင်း​​ြဖစ်သည်။ ပန်း​​တိုင်၊​ မိမိကိုယ်ကို သိြခင်း​​၊​ စဉ်း​​စား​​​ေတွး​​​ေခါ်မှုများ​​၊​ သ​​ေဘာထား​​အြမင်၊​ စကား​​​ေြပာြခင်း​​၊​ ​​ေဝဖန်ြခင်း​​၊​ အြပစ်တင်ြခင်း​​၊​ စီမံခန့်​​ခွဲမှု၊​ မဆုတ်မနစ်ြကိုး​​ပမ်း​​မှု၊​ စီး​​ပွား​​​ေရး​​​ေအာင်ြမင်မှု၊​ လိင်မှုကိစ္စများ​​၊​ ​​ေလာကီ​​ေရး​​ရာများ​​၊​ ကတိကဝတ်အပါအဝင် ကိစ္စရပ်​​ေပါင်း​​ ၉၇ ခုတွင် လူမိုက် လူ​​ေတာ် ပညာရှိတို့​​၏ ြပုမူ ​​ေြပာဆို ဆက်ဆံ ​​ေတွး​​​ေခါ်မှု ကွာြခား​​ပံုကို နှိုင်း​​ယှဉ်ြပထား​​သည်။ ဤစာအုပ်ကို ဖတ်ရှုြခင်း​​အား​​ြဖင့်​​ မိမိအပါအဝင် မိမိပတ်ဝန်း​​ကျင်ရှိလူများ​​ကို မည်သည့်​​လူအမျိုး​​အစား​​တွင် ပါဝင်သည်ဟု အကဲခတ်နိုင်ြပီး​​ မိမိကိုယ်တိုင် လက်ရှိ​​ေရာက်​​ေန​​ေသာ အဆင့်​​ထက်ြမင့်​​​ေအာင် ပျိုး​​​ေထာင်​​ေဆာက်တည်နိုင်ြကမည်ြဖစ်သည်။
ြမန်မာ​မှ အဂင်္လိပ်၊ အဂင်္လိပ်​မှ ြမန်မာ၊ ြမန်မာ​မှ ြမန်မာ၊ အဂင်္လိပ်​မှ​ အဂင်္လိပ်၊ စသည်​တို့ကို ဘာသာြပန်ေပးသည့်အြပင်၊ အဂင်္လိပ် အီဒီယံများ၊ ြမန်မာဘန်း​စကားများ၊ ြမန်မာစကားပံုများ၊ ြမန်မာဆိုရိုးစကားများ၊ ပါဋ္ဌိစာများ၊ ကွန်ပျူတာ​သံုး​ အတို​ေကာက်အက္ခရာများ​၊ အမည် အသံထွက်များ​၊ စာလံုး​ေပါင်း​​သတ်ပံုများ ကိုလည်း သင်သိလိုသမျှ ရှာေဖွေပးမည့် အွန်လိုင်းအဘိဓာန်ြဖစ်ပါသည်။
ြမန်မာစာ ေရးသားရာတွင် သင်ေရးေသာ ြမန်မာစာလံုးများမှာ မှားမှန် ကွဲြပားသိလိုပါက စာလံုးေပါင်းသတ်ပံုကျမ်းသို့ အေရာက်သွားလိုက်ပါ။
ေရှးမူေဟာင်းမပျက် တင်ဆက်ထားေသာ အိပ်မက်အမျိုးမျိုးတို့၏ အေြကာင်းအရာများ နှင့် အသားလှှုပ်နိမိတ်တို့၏ သေဘာတရားများကို တင်ြပထားေသာ အွန်လိုင်းစာမျက်နှာတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။
ြမန်မာစာအာဟာရ များ နှင့် စီးဆင်းလာေသာ ြမန်မာစာေကာက်ေြကာင်းများကို ဆရာြကီး ေမာင်ခင်မင်မှ ေရးသားြပုစုထားြခင်းြဖစ်ြပီး အွန်လိုင်းစာမျက်နှာတွင် ေလ့လာ ဖတ်ရှုနိုင်ရန်အတွက် ြပန်လည်၍ ေဖာ်ြပထားေသာ တစ်ေနရာတစ်ခုြဖစ်ပါသည်
ြမန်မာစာ အေရးအသား ြပဿနာများ၊ ြမန်မာစာနှင့်ပတ်သက်သည့် အေြကာင်းအရာများကို
တစ်ေနရာထဲတွင် မှတ်သားေလ့လာနိုင်ေသာ ကျမ်းတစ်ေစာင်တစ်ဖွယ် ြပုစုထားြခင်းြဖစ်သည်။
ကဝိလက္ခဏာ သံ​ေပါက် များ​ကိုသာ ေကာင်းစွာေလ့လာ ဖတ်ရှုနိုင်ရန်အတွက် ြပန်လည် ေဖာ်ြပထားေသာ စာမျက်နှာတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။
အသံအထားအသို၊ အေရးအဖတ်၊ အသံုးအနှုန်းများစသည့် ြမန်မာစာ ြမန်မာစကားနှင့် ပတ်သက်၍ အေြကာင်းအရာများကို ကွဲကွဲြပားြပားသိရှိေစရန် ရည်ရွယ်ကာ ြမန်မာစာ အဖွဲ့မှ ေရးသားြပုစုထားေသာ ြမန်မာစာ ြမန်မာစကား အေြကာင်းအရာများအား အွန်လိုင်းစာမျက်နှာမှ ြပန်လည်၍ တင်ြပ​လိုက်ြခင်းြဖစ်ပါသည်။
ေကာသလမင်း မက်ခဲ့ေသာ နိမိတ်ပမာ အိပ်မက်ြကီး ၁၆ ချက် အေြကာင်းကို ပံုနှင့်တကွ စာများနှင့် ေရာေနှာကာ ေဖာ်ြပထားေသာ စာမျက်နှာတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။

ြမန်မာဘာသာြဖင့် ေြကးနန်းရိုက်နည်းနှင့်​ ြမန်မာဘာသာ တခုလံုးအတွက်
အေြခခံ အကျဆံုး​ သဒ္ဒါသေဘာများနှင့် ေရးနည်းများ
မသိလိုက် မြမင်လိုက် မြကားလိုက်ရသည့် ဗမာ့သမိုင်းဆိုင်ရာများကို တစ်ေနရာတည်း၌ စုစည်း​ေဖာ်ြပထားြခင်း​ြဖစ်ြပီး သမိုင်းေလ့လာလိုသူများ သိရှိလိုသူများအတွက် အထူး​ေကာင်း​မွန်ေသာ ဗမာ့သမိုင်းစာမျက်နှာတစ်ခုြဖစ်သည်။
ဤြမန်မာ​ရာဇဝင် ပံုြပင်​​ဝတ္တုများ​​ကို ြမန်မာ​​နိုင်ငံရှိ အမျုိး​သား​၊ အမျုိး​သမီး​ငယ်​တို့​ အလွယ်​တကူ​မှတ်သား​ ​ေလ့​ကျက် နိုင်​ေစ​ရန် အလို့​ငှာ၊ ြမန်မာ ဘာသာ စကား​​ေြပြဖင့်​ အထူး​​ထူး​​ေသာ စာ​ေဟာင်း​​များ​မှ ထုတ်နှုတ်၍ ​ေရး​သား​​စီရင်ထား​​ေသာ အွန်လိုင်း ြမန်မာ​ရာဇဝင်​ပံုြပင်​ဝတ္တု စာမျက်နှာ​ တစ်ခုြဖစ်ပါသည်။
ြမန်မာစာ ြမန်မာ​စကား အေရးသား အေြပာ​အဆိုများ​ကို တိကျစွာ နားလည်ေစရန်၊ ြမန်မာ​စကား​နှင့်​ပတ်သက်​​၍ ဗဟု​သုတ​များ​ရရှိနိုင်ေစရန်​​အတွက် စုစည်း​တင်ြပထားေသာ စာမျက်နှာတစ်ခု ြဖစ်ပါသည်။
ကနုတ်ပန်း​​​ဟူသည် အနုပညာရှင်တိ်ု့​​​၏ တီထွင်ဖန်တီး​​​မှုအရ​​​ေပါ်ထွန််း​​​လာ​​​ေသာ အလှပန်း​​​တစ်မျိုး​​​ြဖစ်​သည်။ ကနုတ်ဟူ​​​ေသာ အသံုး​​​အနှုန်း​​​ကို ြမန်မာဘာသာတွင် ြမန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂ဝဝ​​​ေကျာ် သာယာ​ဝတီမင်း​​​​လက်ထက်တွင် အ​​​ေစာဆံုး​​​​​ေတွ့​​​ရှိခဲ့​​​ရသည်။ ဒီထက်မက ကနုတ်ပန်း​​အ​ေြကာင်း​​အရာ​များ​ ြမန်မာ့​ကနုတ်ပန်း​များ​ကို ​ေလ့​လာလိုပါက အွန်လိုင်း​စာမျက်နှာတွင် သွား​​ေရာက်​ဖတ်ရှု​​ေလ့​လာ​နိုင်​ပါသည်။
အမျိုး​သား​စာ​ေရး​ဆရာြကီး​ ​ေရွှဥ​ေဒါင်း​၏ တစ်သက်သာ မှတ်တမ်း​များ​နှင့်​​ အ​ေတွး​အ​ေခါ်များ​ကို စာဖတ်သူများ​​အတွက် ​ေလ့​​လာမှတ်သား​​ေစလိုရန်အတွင် အွန်လိုင်း​စာမျက်နှာမှ ြပန်လည်​ေဖာ်ြပထား​ြခင်း​ြဖစ်ပါသည်။
ြမန်မာ့​​ရာဇဝင်သမိုင်း​​တွင် လက်ရံုး​​ရည်၊​ ပညာရည်၊​ နှလံုး​​ရည်တို့​​နှင့်​​ ြပည့်​​စံုြက​​ေသာ ပုဂ္ဂိုလ်တို့​​ အ​​ေြကာင်း​​ကို အမျိုး​​သား​​ ပညာဝန်​​ေဟာင်း​​ ဦး​​ဖိုး​​ကျား​​မှ စုစည်း​​​ေပး​​ထား​​ြခင်း​​ြဖစ်သည်။ ြမန်မာ၊​ မွန်၊​ ရခိုင်၊​ ကရင်၊​ ရှမ်း​​ အပါအဝင် တိုင်း​​ရင်း​​သား​​စံုတို့​​၏ သမိုင်း​​မှတ်တမ်း​​များ​​မှ ထုတ်နုတ်ထား​​ြပီး​​ အ​​ေြကာင်း​​အရာများ​​ကို ရှင်း​​လင်း​​လွယ်ကူစွာ ပံုဝတ္ထုဇာတ်လမ်း​​သဖွယ် ဖတ်ချင် ရှုချင် စိတ်တက်ြကွ​​ေအာင် ​​ေရး​​သား​​ထား​​သည်။ ပျူ​​ေစာထီး​​၊​ ကျန်စစ်သား​​၊​ င​​ေထွး​​ရူး​​၊​ ငလံုး​​လက်ဖယ်၊​ ​​ေညာင်ဦး​​ဖီး​​၊​ ရှင်ဒိသာပါ​​ေမာက်၊​ ​​ေကျး​​ဇူး​​သိ​​ေသာ ငခင်ညို၊​ သတ္တိရှိ​​ေသာ သူခိုး​​ ငတက်ြပား​​၊​ တရား​​​ေစာင့်​​​ေသာ ရခိုင်မင်း​​၊​ အား​​​ေကာင်း​​လှ​​ေသာ ​​ေပါက်လှ၊​ ကရင်လူမျိုး​​ ​​ေခါင်း​​​ေဆာင် ​​ေထာ့​​မဲဖ၊​ ​​ေငံ​​ေတာင်သူ ကရင်အမျိုး​​သမီး​​ ​​ေဒွး​​မယ်​​ေနာ်၊​ မိဖုရား​​​ေစာလံု၊​ စ​​ေလဦး​​ပုည၊​ မွန်အမတ် လဂွန်း​​အိမ်၊​ မွန်ပညာရှိ အမတ်ဒိန်၊​ စစ်သူြကီး​​ မဟာဗန္ဓုလအပါအဝင် ရာဇဝင်ကျမ်း​​များ​​လာ ြမန်မာ့​​ဂုဏ်ရည်​​ေဆာင် ပုဂ္ဂိုလ်​​ေကျာ် ၆၈ ဦး​​အ​​ေြကာင်း​​ကို သိရှိရမည်ြဖစ်သည်။
ရှားပါးေသာ ြမန်မာ့ေခတ်ေဟာင်းဂျာနယ်များကို သမိုင်းေလ့လာသူများ၊ ြဖစ်ပျက်ခဲ့သမျှကို သိလိုသူများ သိမ်းဆည်းလိုသူများအတွက် စုစည်းေဖာ်ြပထားေသာ စာမျက်နှာတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။

ြမန်မာစာ​ေပ​ေလ့​လာရာ၌ အ​ေထာက်အကူြဖစ်​ေစရန် ရည်ရွယ်လျက် ''ြမန်မာစာ-တက္ကသိုလ်''စာအုပ်ကို ထုတ်​ေဝလိုက်ပါသည်။ တက္ကသိုလ်​ေကျာင်း​သား​များ​တွင် စံနစ်သစ်ပညာ​ေရး​ြဖင့်​ သင်ြကား​လျက်ရှိရာ ဤ​သို့​​နည်း​ေပး​လမ်း​ြပ စာများ​ လိုလား​လိမ့်​မည်ဟု ယူဆ၍ တက္ကသိုလ်၌ စာ ေပပို့​ချခဲ့​ေသာ ဗဟုသုတများ​မှ ထုတ်နှုတ်ကာ စာတအုပ် ြပုစုရ​ေပသည်။

ဤစာအုပ်၌ ြမန်မာစကား​ေြပ ​ေရး​သား​ရာတွင် ​ေလ့​ကျင့်​ေပး​ရန် လိုအပ်​ေသာ
၁။ ြမန်မာစာ သံခိပ်​ေရး​နည်း​၊​
၂။ ြမန်မာသဒ္ဒါ​ေလ့​လာနည်း​၊​
၃။ ြမန်မာအဘိဓာန် သံုး​စွဲ​ေလ့​လာနည်း​၊​
၄။ စာစီစာကံုး​ေရး​နည်း​၊​
၅။ သု​ေတသနစာတမ်း​ ​ေရး​နည်း​၊​ များ​ကို အဓိကထား​၍ ​ေဖါ်ြပထား​ေပသည်။

ယင်း​ကဲ့​သို့​ ​ေဖါ်ြပထား​ရာ၌ တတ်စွမ်း​သမျှ အကျဉ်း​သာ​ေဖါ်ြပထား​ေပသည်။ ​ေလ့​ကျင့်​ နည်း​ သခင်္ဏ်း​စာများ​ နမူနာပံုစံစာများ​ြဖင့်​ စံုစံုလင်လင် မြပရ​ေသး​ေချ။ နမူနာပံုစံစာများ​မြပ ေသး​ြခင်း​မှာ စာအုပ်ကို အြမန်ဆံုး​ထုတ်​​ေဝရန် စီစဉ်ရ​ေသာ​ေြကာင့်​ ြဖစ်သည်။

တ​ေြကာင်း​မှာလည်း​ အထက်ပါ စာ​ေပ​ေရး​နည်း​များ​သည် တက္ကသိုလ်၌ ​ေလ့​လာ​ေသာ ေကျာင်း​သူ​ေကျာင်း​သား​များ​အတွက် ထူး​ကဲခက်ခဲ​ေသာ အ​ေြကာင်း​များ​မဟုတ်ဟု ယူဆမိ​ေပ သည်။ မိမိဘာသာအ​ေလျာက် ​ေရး​တတ်​ေစရန် နည်း​များ​ကို စံုလင်နိုင်သမျှ စံုလင်စွာ ြပထား​သြဖင့်​ နမူနာပံုစံများ​လည်း​ များ​စွာမလိုဟု ယူ ဆမိ​ေပသည်။

ထို့​ြပင်လည်း​ နမူနာပံုစံသည် ​ေကျာင်း​သား​များ​အား​ ပညာ​ေပး​ရာ၌ ကိုယ်စွမ်း​ကိုယ်စ ကိုယ့်​ဟန်ကို တိုး​တက်​ေစြခင်း​ မရှိနိုင်ဟု ယူဆမိ​ေပသည်။ သို့​ေသာ် အချိန်အခါအ​ေလျာက် စာအုပ်ကို တိုး​ချဲ့​ေရး​သား​ရန် လိုအပ်​ေသာအခါတွင် စံုလင်နိုင်​ေအာင် ြကိုး​စား​ရန် ြကံရွယ်ထား​ပါသည်။

အထက်၌ ဆိုခဲ့​ေသာ ြမန်မာစာသံခိပ်​ေရး​နည်း​မှာ ​ေရှး​ကများ​စွာ ​ေလ့​လာခဲ့​ေသာ အ​ေြကာင်း​တရပ်မဟုတ်​ေချ။ အဂင်္လိပ်စာ​ေပ​ေရး​နည်း​မှ ​ေရး​ထံုး​တရပ်ြဖစ်သည်။ ြမန်မာများ​တွင်သံခိပ်သ​ေဘာကား​ရှိပါ၏။ သို့​ေသာ် စည်း​စံနစ်ဥပ​ေဒများ​ ြပုထား​သည်ကား​ စံုလင်​ေအာင် မရှိေသး​ပါ။ သို့​ြဖစ်၍ အဂင်္လိပ်စာ​ေပကျမ်း​များ​ကို မှီး​ြငင်း​ြပု၍ ​ေဖါ်ြပရပါသည်။ ြမန်မာသဒ္ဒါ​ေလ့​လာနည်း​နှင့်​ပတ်သက်၍ အ​ေထွ​ေထွသ​ေဘာမျှသာ ​ေရး​သား​ထား​​ေပသည်။ ထို့​တူစွာပင် ဘာသာြပန်ြခင်း​အ​ေြကာင်း​ကိုလည်း​ အ​ေထွ​ေထွ သ​ေဘာမျှ ြပထား​ေပသည်။
ဤကိစ္စရပ်များ​တွင်(Theorising) စည်း​မျဉ်း​ဥပ​ေဒသ​ေဘာထက် လက်​ေတွ့​ကျင့်​သံုး​ေလ့​လာြခင်း​က ပိုမို​ေအာင် ြမင်​ေပမည်။

ြမန်မာအဘိဓာန် သံုး​စွဲ​ေလ့​လာနည်း​ကိုကား​ စံုလင်စွာ ​ေဖါ်ြပထား​ပါသည်။ စာစီစာကံုး​ေရး​နည်း​ကိုမူကား​ အများ​နား​လည်ြပီး​ကိစ္စတရပ်ပင် ြဖစ်ြငား​ေသာ်လည်း​ အထူး​တလည် သိအပ်​ေသာအချက်များ​ကို စု​ေဆာင်း​ကာ တင်ြပထား​ေပသည်။ ယခု​ေခတ် တက္ကသိုလ်ပညာ​ေရး​ေလာကအတွက် အ​ေရး​အြကီး​ဆံုး​ လုပ်ငန်း​တ​ရပ်မှာ သု​ေတသနစာတမ်း​ေရး​နည်း​ပင် ြဖစ်ပါသည်။ ဤပညာရပ်ကိုလည်း​ ​ေနာင်ြဖည့်​စွက်၍ြပရန်များ​စွာ​ လို​ပါ​ေသး​သည်။ သို့​ေသာ် ယခုအခါ စာ​ေပ​ေလ့​လာသူများ​အတွက် ဤမျှြဖင့်​လည်း​ သင့်​ေတာ် ေလာက် ြပီ​ဟု​လည်း​ ယူဆနိုင်ပါသည်။ သို့​ြဖစ်၍ စာ​ေပ​ေလ့​လာလိုက်စား​သူများ​ အကျိုး​ြဖစ်ထွန်း​ ေစမည့်​​ ''ြမန်မာ​စာ​တ​က္ကသိုလ်''​စာအုပ်ကို ထုတ်​ေဝလိုက်ပါသည်။

ဦး​ေမာင်​ေမာင်တင်
(မဟာဝိဇ္ဇာ)
မန္တ​ေလး​ြမို့​
ဗီဒီယိုရှိက
ြမန်မာစာအေရးအသား အဖတ်အရှု စသည်များကို အတွင်းကျကျ ေလ့လာနိုင်ရန်၊ ြမန်မာစာေပါ်ေပါက်လာပံု၊ ယူနီကုတ်သေဘာတရားများ စသည်တို့ကို စံုလင်စွာေဖာ်ြပထားေသာ အွန်လိုင်းစာမျက်နှာတစ်ခုြဖစ်ပါသည်။